Aflah Aliyati. (2022). Strategi Pemasaran Madrasah Tsanawiyah Babul Hikmah Kedaton Kalianda Lampung Selatan. An Naba, 5(2), 13-19. https://doi.org/10.51614/annaba.v5i2.142