AFLAH ALIYATI. Strategi Pemasaran Madrasah Tsanawiyah Babul Hikmah Kedaton Kalianda Lampung Selatan. An Naba, v. 5, n. 2, p. 13-19, 9 Nov. 2022.