Aflah Aliyati. 2022. “Strategi Pemasaran Madrasah Tsanawiyah Babul Hikmah Kedaton Kalianda Lampung Selatan”. An Naba 5 (2), 13-19. https://doi.org/10.51614/annaba.v5i2.142.