Aflah Aliyati (2022) “Strategi Pemasaran Madrasah Tsanawiyah Babul Hikmah Kedaton Kalianda Lampung Selatan”, An Naba, 5(2), pp. 13-19. doi: 10.51614/annaba.v5i2.142.