Aflah Aliyati. “Strategi Pemasaran Madrasah Tsanawiyah Babul Hikmah Kedaton Kalianda Lampung Selatan”. An Naba, Vol. 5, no. 2, Nov. 2022, pp. 13-19, doi:10.51614/annaba.v5i2.142.