ismail, I. “Taman Kanak-Kanak Sebagai Pondasi Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Toleransi”. An Naba, Vol. 5, no. 2, Nov. 2022, pp. 20-33, doi:10.51614/annaba.v5i2.152.